Vykdomi projektai

Projekto „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Hoda“ įgyvendinimas

UAB „Hoda” pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Hoda““, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro  240 441,51 Eur.

UAB „HODA“ viena iš lyderiaujančių plastiko gaminių gamintojų Baltijos šalyse, kurios pagrindinė veikla – plastikinių detalių gamyba liejimo būdu. Įmonės apyvarta ir eksportas yra stabiliai augantys, bendrovė nuolat ieško galimybių veiklos efektyvumo augimui bei gamybos būdo tobulinimui. Šiuo metu bendrovė ketina įgyvendinti tvarios plėtros projektą, kuriuo siekiama mažinti gaminių gamybai sunaudojamų žaliavų kiekį bei atsisakyti papildomų taršių priemonių naudojimo gamyboje, taupyti elektros energiją ir kitus išteklius. Įgyvendinus projektą, mažės ūkinės gamybinės veiklos padariniai, todėl bus prisidedama prie klimato kaitos padarinių švelninimo. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/technologiniu-ekoinovaciju-diegimas-uab-hoda

Informacijos parengimo data: 2019-09-30


 

 Projekto „Inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje” pagal priemonę  „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ įgyvendinimas.

 

UAB „Hoda” pradėjo įgyvendinti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo „Inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0011 pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  įgyvendinimo priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto vykdytojas: UAB „Hoda“

Projekto partneriai: UAB „Ajeras“, UAB „Akadas“, UAB „Baltic Comri Technologies:, UAB „Constro“, UAB „Electronic House“.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 m. rugpjūčio mėn.– 2021m. spalio mėn.

Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį UAB „Hoda“ darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį augimą ir gebėjimą efektyviai prisitaikyti prie pažangiųjų technologijų ir besikeičiančios pramonės poreikių.

Laukiami rezultatai: Darbuotojams šiuo projektu bus sudarytos sąlygos užtikrinti nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, profesinį mobilumą ir gebėjimą  savo praktines žinias pritaikyti taip, kad savo pareigines funkcijas jie galėtų atlikti technologiškai kokybiškai, teisingai, o veiklos rezultatai atitiktų nustatytus terminus.

Projekto tikslinė grupė – 170 gamybos, kokybės ir techninio skyrių darbuotojai, kuriems bus sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją bei turimas kompetencijas, reikalingas gamybos operacijas atlikti kokybiškai ir efektyviai.

Projekto vertė: 174 863,80 Eurų.

Veiklos rezultatų tęstinumas po projekto pabaigos:

  • sukurtos galimybės tolimesniam kompanijos augimui;
  • išaugusi produktų bei paslaugų kokybė;
  • pakeltas projekto dalyvių veiklos efektyvumas – padidėjusi darbuotojų profesinė kompetencija;
  • padidėjęs bendros projekto dalyvių veiklos efektyvumas;
  • projekto metu įgytos žinios ir įgūdžiai bus tiesiogiai naudojami gaminant inovatyvius produktus pasaulio rinkai.

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO.

 

Informacijos parengimo data: 2019-08-30

edgedoll.com